Stanovisko APA k návrhu vládního zákona o lobbování (2022)

14 prosince, 2022 10:43 am

V návrhu zcela absentují povinnosti lobbovaných, veškerá zátěž regulace je přenesena na lobbisty. Oproti předchozímu vládnímu návrhu došlo k úplnému vypuštění všech povinností lobbovaných (zprávy lobbovaných). To je zcela nesprávné a neefektivní s ohledem na dosažení zamýšlených cílů.

Ze zkušeností ze zahraničí se ukazuje, že funkční legislativní úprava lobbingu může fungovat jen tehdy, zahrne-li všechny subjekty. Jakýkoli odklon od tohoto principu (např. formou zavádění výjimek z lobbovaných a lobbistů) bude znamenat zpochybnění celého návrhu.

Téměř absentují opatření, která by eliminovala či snížila motivaci vyhnout se registraci.

Návrh zákona o lobbování

V § 2, odst. 2, se písm. c) vypouští a další písmena se přečíslují

Výjimka umožňující vyjmutí komunikace mezi členy téže politické strany nebo hnutí z definice lobbování zakládá nerovné postavení mezi lobbisty neslučitelné s cíli navrhovaného zákona. Lobbisté tedy budou motivováni lobbovat prostřednictvím členů politických stran, aby se vyhnuli registraci a nemuseli o aktivitě vyplňovat Prohlášení.

V § 3 a v § 17 vypustit slovo „soustavně“

Za prvé, i jednorázový lobbing je lobbingem. Zákon jasně nevymezuje žádnou hranici mezi nahodilým lobbingem a jeho „soustavnou“ variantou.

Za druhé, podmínka „soustavnosti“ představuje snadnou možnost, jak se regulaci pro povinné subjekty vyhnout, ať již tím, že každý lobbistický kontakt bude považovaný za samostatný, či používáním různých prostředníků.

Za třetí, z pohledu lobbovaného bude situace zcela nepřehledná, neboť to, zda se jedná o lobbistický kontakt, neboť je „soustavný“, bude zřejmé až z druhé a další schůzky.

V § 13, odst. 3 se “za uplynulých šest měsíců” nahrazuje „za uplynulý kalendářní rok“

Vzhledem k délce legislativního procesu i vysoké administrativní náročnosti pro lobbisty a lobbované je půlroční periodicita podávání zpráv velmi zatěžující a excesivní vůči záměru zákona. Roční zpráva o činnosti je podmínkou zápisu např. v registru transparentnosti Evropské unie a není důvod, aby Česká republika kladla přísnější požadavky. Vysoká administrativní náročnost může opět odradit od registrace některé subjekty a zvýší se tak možnost obcházení zákona.

odst 4 c) se slovo “písemně” vypouští  a před slovo “telefonicky” se vkládá “nebo”

Pro účel zákona stačí evidence osobních a telefonických kontaktů. Zahrnutím písemné komunikace nejenže vytváří značnou nejistotu, zda a kdy by se odesílatelé dopisů veřejným institucím měli registrovat, ale navíc je tato oblast již dnes zabezpečena spisovou službou, která příchozí poštu eviduje a lze do ní nahlédnout při aplikaci zákona č. 106.

 V § 14, odst. 3 se vypouští

Písemné potvrzení o lobbování je zbytečně šikanózní ustanovení, které navíc není v praxi uskutečnitelné a degraduje lobbing na úřední akt.

V § 19 se slovo „2025“ nahrazuje slovem „2026“

S ohledem na předpokládaný konec řádného volebního období poslanecké sněmovny v říjnu 2025 se nejeví jako praktické ani uskutečnitelné zavádět nový systém např. legislativní stopy do sněmovních tisků, které jsou již v legislativním procesu. Rok 2026 dává příležitost nastavit systém na nový vládní a parlamentní cyklus vzešlý z řádných voleb v roce 2026.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování

V Části první Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se doplňuje bod 9, který zní:

“V § 44, odst. 4 se slovo “neveřejné” mění na “veřejné”.

Není žádný důvod, aby bylo jednání podvýborů Poslanecké sněmovny, na rozdíl od jednání jejích výborů neveřejné. Podvýbory jsou významným prvkem netransparentnosti v rámci legislativního procesu. Stejně jako u jednání výborů by měla platit zásada, že jednání může být veřejnosti uzavřeno rozhodnutím podvýboru, nikoli jen z principu.

V Části druhé Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se doplňuje bod 6, který zní:

“V § 117 se doplňuje nový odst. 5, který zní: “Lobbisté zapsaní v registru transparentnosti dle zákona o lobbování mají právo na vstup prostor Poslanecké sněmovny ve stejném rozsahu jako novináři – držitelé stálé akreditace. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis vydaný Kanceláří sněmovny.”

 V návrhu se zrcadlí trvalý nedostatek všech doposud předložených návrhů na regulaci lobbingu v prostředí České republiky, které ukládají lobbistům povinnosti, nicméně jim nepřiznávají prakticky žádná práva. Vzhledem k tomu, že zákon zavádí významné skupině osob, která přichází do kontaktu se zákonodárci, omezení jejich doposud volného podnikání, doporučuje se proto zvážit rozšíření práv pro registrované lobbisty tak, aby byli motivováni k registraci.

V části páté, čl. V se slovo „2025“ nahrazuje slovem „2026“

S ohledem na předpokládaný konec řádného volebního období poslanecké sněmovny v říjnu 2025 se nejeví jako praktické ani uskutečnitelné zavádět nový systém např. legislativní stopy do sněmovních tisků, které jsou již v legislativním procesu. Rok 2026 dává příležitost nastavit systém na nový vládní a parlamentní cyklus vzešlý z řádných voleb v roce 2026.

Kontakt:

[email protected]

Václav Nekvapil, 604 849 368