Stanovy a etický kodex


STANOVY

Asociace Public Affairs České republiky, z.s.

ČLÁNEK 1

NÁZEV, SÍDLO, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

 1. Sdružení nese název Asociace Public Affairs České republiky, z.s. (ve zkratce „APA“) a sídlí v Praze.
 2. Svou činnost APA provozuje na celém území České republiky jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK 2

CÍL APA A ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

 1. APA sdružuje fyzické a právnické osoby poskytující služby v oblasti komunikace se sférou veřejných záležitostí (Public Affairs) (dále také jen „PA“) s cílem uvádět do souladu soukromé a veřejné zájmy, zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou, přispívat k porozumění mezi lidmi, zájmovými skupinami a institucemi a usilovat o harmonizaci různorodých zájmů ve společnosti.
 2. Usiluje o transparentnost a otevřenost v oblasti poskytování služeb Public affairs registrací členů APA a dohledem nad dodržováním Etického kodexu členy APA.
 3. Garantuje profesionalitu členů APA a dbá o vysokou odbornost členů a zaměstnanců členských PA agentur.
 4. Vytváří prostor pro diskusi a řešení společných odborných a jiných problémů, pečuje o rozvoj oboru a vzdělávání svých členů a organizuje za tím účelem semináře, konference a nejrůznější setkání.
 5. Vykonává osvětovou činnost, jejímž cílem je posílit u veřejnosti porozumění oboru public affairs a jejímu přínosu fungování demokratické společnosti.
 6. Reprezentuje zájmy svých členů ve vztahu k mezinárodním organizacím.

ČLÁNEK 3

ZÍSKÁVÁNÍ MAJETKU, FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů APA jsou získávány formou:
  1. členských příspěvků;
  2. výnosů z akcí a činností;
  3. darů a odkazů.
 2. APA hospodaří podle pravidel schválených Valnou hromadou a obecně závazných právních předpisů.
 3. Prostředky jsou používány ke krytí administrativně-správních výdajů orgánů APA, a služeb a prací nutných k činnosti APA.
 4. Po skončení hospodářského roku podává Výkonné radě její Předseda zúčtování hospodářského roku. O výsledku hospodaření předkládá Výkonná rada zprávu Valné hromadě.

ČLÁNEK 4

ČLENSTVÍ

 1. APA umožňuje dvě kategorie členství – řádné (pouze právnické osoby) a přidružené (pouze fyzické osoby).
 2. Řádným členem APA se může stát každá právnická osoba (dále také jen „člen“), která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a usnesení orgánů APA, a splňuje následující podmínky:
  1. Člen je registrován jako podnikatelský subjekt, prokazatelně poskytující poradenskou a organizační činnost v některé z níže uvedených oblastí Public Affairs:
   1. správa veřejných záležitostí,
   2. monitoring a analýza legislativy,
   3. vztahy k investorům,
   4. vztahy s místními komunitami,
   5. vztahy s vládními institucemi;
   6. vztahy s institucemi EU a mezinárodními organizacemi.
  2. Člen se zaváže, že bude dodržovat Etický kodex, který je přílohou stanov.
  3. Člen musí mít minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí prokázat dva roky praxe v oboru Public Affairs.
  4. Člen musí působit minimálně 1,5 roku v oboru Public Affairs a po celou tuto dobu vystupovat jako samostatný právnický subjekt, jehož významnou oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti Public Affairs.
  5. Člen musí předložit jako součást přihlášky členství reference alespoň od dvou současných klientů.
 3. Členství v APA vzniká na základě písemné přihlášky schválené Valnou hromadou. O přijetí rozhodují členové APA na své časově nejbližší Valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. APA vede evidenci členů.
 4. Každý člen je v orgánech APA zastupován svým statutárním zástupcem, je-li statutárních zástupců oprávněných jednat za společnost více, pověří člen jen jednoho z nich, aby byl stálým zástupcem člena v orgánech APA. Zastupuje-li člena v orgánech APA někdo jiný, musí být jednak prokazatelně spojený se členem (zaměstnanec či OSVČ smluvně spojená se členem) a současně musí doložit pověření statutárního zástupce člena deponované u předsedy, příp. místopředsedy APA.
 5. APA je oprávněna vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy APA:
  1. napomenout člena, napomenutí provede písemně Výkonná rada;
  2. vyloučení z APA. O vyloučení rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou hlasů přítomných členů APA. Člen může být vyloučen pouze za porušování etického kodexu APA, za hrubé porušování stanov APA, či jiné maření její práce.
  3. veřejné (exemplární) vyloučení. O vyloučení rozhoduje Valná hromada ¾ většinou hlasů přítomných členů APA. Člen může být exemplárně vyloučen za porušování etického kodexu APA, za hrubé porušení stanov APA a závažné poškození pověsti APA a profese Public Affairs.
 6. Členství v APA může být také podmínečně pozastaveno na základě rozhodnutí Výkonné rady. Příslušný návrh musí být podán písemně.
 7. Členství v APA zaniká:
  1. vystoupením, přičemž vystoupení člena se realizuje doručením oznámení o vystoupení Předsedovi Výkonné rady;
  2. vyloučením člena;
  3. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu;
  4. zánikem člena;
  5. zánikem APA.
 8. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

ČLÁNEK 5

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výše členských příspěvků je pro každý rok stanovena Výkonnou radou podle zásad schválených Valnou hromadou. Výše příspěvku pro řádné a přidružené členy může být odlišná.

ČLÁNEK 6

ČLENSKÁ PRÁVA

Členové mají zejména tato práva:

 1. volit a být voleni do orgánů APA,
 2. podávat návrhy a doporučení všem orgánům APA, včetně stížností Smírčí komisi APA,
 3. podávat podnět na podmínečné pozastavení členství či na vyloučení člena či přidruženého člena z APA,
 4. užívat podle pravidel určených Výkonnou radou prostředky a zařízení APA a účastnit se akcí jí pořádaných,
 5. používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je patrné členství v APA,
 6. být informováni o činnosti APA, účastnit se jejích akcí,
 7. rovná hlasovací práva. Hlasovací práva všech členů jsou si rovná; při hlasování má každý člen vždy jeden hlas. Přidružení členové APA mají hlas poradní.
 8. právo vystoupit z APA.

ČLÁNEK 7

ČLENSKÉ POVINNOSTI

 1. Všichni členové APA mají povinnost dodržovat Stanovy, Etický kodex a rozhodnutí orgánů APA; a zajistit jejich dodržování také ze strany svých zaměstnanců.
 2. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání APA a upustit od všeho, co by mohlo uškodit zájmům APA.
 3. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě.

ČLÁNEK 8

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

 1. Přidruženým členem APA se může stát odborník působící v oblasti Public Affairs, který byl navržen Výkonnou radou a schválen Valnou hromadou. Přidruženými členy se mohou stát zejména vedoucí pracovníci v oboru Public Affairs (příp. Corporate Affairs, Government Affairs, Government Relations, External Affairs, apod.) působící v soukromých firmách, neziskovém sektoru či advokátních kancelářích, jejichž náplň podnikání nespadá výhradně či převážně do oblasti Public Affairs.
 2. Přidružený člen je povinen dodržovat všechny výše uvedené povinnosti řádného člena, včetně přihlášení se k Etickému kodexu a placení členských příspěvků.
 3. Přidružený člen má právo být zván a účastnit se jednání všech orgánů APA, přičemž není volitelný do Výkonné rady, Kontrolní a revizní komise a Smírčí komise, jsou-li zřízeny. Na Valné hromadě nedisponuje hlasovacím právem.

ČLÁNEK 9

ORGÁNY APA

 1. Orgány APA jsou:
  1. Valná hromada
  2. Výkonná rada (předseda a místopředseda)
  3. Kontrolní a revizní komise
  4. Odborné komise
  5. Smírčí komise
  6. Tajemník
 2. Valná hromada může rozhodnout o dočasném nezřízení některých orgánů. Zřízeny však v každém případě musí být vedle Valné hromady i Výkonná rada a Tajemník. Pravomoci Kontrolní a revizní komise může v takovém případě z rozhodnutí Valné hromady převzít sama Valná hromada, pravomoci Smírčí komise může v takovém případě z rozhodnutí Valné hromady převzít Výkonná rada.

ČLÁNEK 10

VALNÁ HROMADA

 1. Je nejvyšším orgánem APA a tvoří ji všichni členové.
 2. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech činnosti APA.
 3. Řádná Valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně.
 4. Jak pro řádnou, tak pro mimořádnou Valnou hromadu musí být všichni členové obesláni dopisem a e-mailem obsahujícím všechny dále uvedené údaje, a to minimálně 14 kalendářních dnů přede dnem konání Valné hromady. Čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musí být oznámeny současně s písemnou pozvánkou.
 5. Valná hromada je svolávána Výkonnou radou.
 6. Mimořádnou Valnou hromadu je Výkonná rada povinna svolat ve lhůtě 20 kalendářních dnů na návrh Kontrolní a revizní komise.
 7. Mimořádná Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně 30% členů, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení takovéto žádosti.
 8. Mimořádná Valná hromada musí být svolána také v případě požadavku člena, který je subjektem řízení o podmínečném pozastavení členství či řízení o vyloučení z APA. Žádost musí být písemná. Mimořádná Valná hromada se v tomto případě musí konat do 1 měsíce ode dne doručení žádosti. Člen či přidružený člen, který je subjektem výše uvedeného řízení, může o svolání mimořádné Valné hromady požádat nejvýše dvakrát, a to pouze předkládá-li Valné hromadě nové materiály relevantní pro toto řízení.
 9. Mimořádná Valná hromada může být také svolána na základě požadavku Výkonné rady. Mimořádná Valná hromada se v tomto případě musí konat do 1 měsíce.
 10. Rozhodnutí Valné hromady se přijímají hlasováním. Pokud není dále stanoveno jinak, rozhodnutí Valné hromady je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů.
 11. Hlasovací právo člena je v případě nepřítomnosti jeho statutárního zástupce uplatněno jím určeným zplnomocněným zástupcem.
 12. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné poloviny řádných členů. Pokud není Valná hromada ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání za účasti přítomných, a tato Valná hromada je již bez ohledu na počet přítomných usnášeníschopná.
 13. Valnou hromadu řídí Předseda Výkonné rady, v případě jeho nepřítomnosti Místopředseda.
 14. O každém jednání Valné hromady je veden protokol, který je následně rozeslán všem členům bez ohledu na jejich účast na Valné hromadě.
 15. Účastnit se jednání Valné hromady mohou i zaměstnanci členů, avšak nemají hlasovací právo.

ČLÁNEK 11

PRAVOMOCI VALNÉ HROMADY

 1. Schvalování stanov APA a jejich změny, přičemž Stanovy mohou být schváleny nebo změněny pouze se souhlasem 2/3 většiny přítomných členů.
 2. Schvalování Etického kodexu a Organizačního řádu.
 3. Volba a odvolávání Výkonné rady, Předsedy Výkonné rady, případně Kontrolní a revizní komise a členů Smírčí komise.
 4. Projednávání návrhů předložených Výkonnou radou.
 5. Schvalování plánů a programů činnosti APA, schválení rozpočtu a jeho vyúčtování.
 6. Schvalování výroční zprávy a koncepce hospodaření APA.
 7. Jmenování čestných členů.
 8. Schvalování výše členských příspěvků.
 9. Rozhodování o udílení členství.
 10. Rozhodování o podmínečném pozastavení členství v APA.
 11. Rozhodování o vyloučení člena.
 12. Vymezení dalších okruhů otázek, o nichž bude Valná hromada rozhodovat.
 13. Valná hromada si může rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány APA.

ČLÁNEK 12

VÝKONNÁ RADA

 1. Výkonná rada je statutárním orgánem APA. Tvoří ji Předseda, Místopředseda a pět dalších členů. Všech sedm členů Výkonné rady má stejná práva a povinnosti. Je-li počet členů APA nižší než sedm, je počet členů Výkonné rady snížen.
 2. Za statutární orgán jedná jménem občanského sdružení předseda samostatně, pro závazky sdružení nad 50 000 Kč je třeba spolupodpis aspoň jednoho dalšího člena výkonné rady.
 3. Výkonná rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů při nutné minimálně nadpoloviční účasti všech členů na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.
 4. Výkonná rada je volena Valnou hromadou a je jí rovněž odpovědná.
 5. Funkční období Výkonné rady nebo jejího člena končí volbou nové Výkonné rady, rezignací nebo odvoláním Valnou hromadou.
 6. Výkonná rada je svolávána písemně Předsedou či Místopředsedou.
 7. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Předseda nebo Místopředseda také svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena.
 8. O usneseních Výkonné rady je veden protokol, který musí podepsat předsedající (Předseda či Místopředseda) a minimálně jeden další člen Výkonné rady.

ČLÁNEK 13

PRAVOMOCI VÝKONNÉ RADY

Výkonné radě přísluší zejména:

 1. Svolávat řádnou Valnou hromadu minimálně 1x ročně.
 2. Svolávat mimořádnou Valnou hromadu za podmínek uvedených v Článku 10 odst. 6) až 9) těchto Stanov.
 3. Organizovat přijímání nových členů.
 4. Vykonávat aktivity spojené s řešením problematiky podmínečného pozastavení členství v APA či vyloučení z APA.
 5. Předkládat zprávy a návrhy Valné hromadě, připravovat její jednání.
 6. Vykonávat rozhodnutí Valné hromady.
 7. Stanovit výši členských příspěvků pro každý rok.
 8. Určovat prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje APA, vytvářet její program a schvalovat rozpočet jednotlivých akcí APA.
 9. Jmenovat a odvolávat Tajemníka APA.

ČLÁNEK 14

POVINNOSTI ČLENŮ VÝKONNÉ RADY

 1. Předseda je oprávněn jménem APA jednat navenek a činit právní úkony v mezích mandátu udělenému mu Výkonnou radou.
 2. Předseda předsedá jednání Výkonné rady i Valné hromady.
 3. V případě jeho nepřítomnosti přecházejí tato oprávnění na Místopředsedu.
 4. Místopředseda vede zápisy z jednání Výkonné rady a Valné hromady (protokoly).

ČLÁNEK 15

Kontrolní a revizní komise

 1. APA může zřídit Kontrolní a revizní komisi.
 2. Kontrolní a revizní komise je tříčlenná.
 3. Funkční Kontrolní a revizní komise nebo jejího člena končí volbou nové Výkonné rady, rezignací nebo odvoláním Valnou hromadou.
 4. Je volená Valnou hromadou na dva roky.
 5. Členství v Kontrolní a revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonné radě. Kontrolní a revizní komise rozhoduje stejným mechanismem jako Výkonná rada.
 6. Členové Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje její činnost.
 7. Předseda či pověřený člen Kontrolní a revizní komise přednese na každém jednání Valné hromady zprávu o činnosti.
 8. Valná hromada může Kontrolní a revizní komisi ukládat, v rámci její působnosti, úkoly.
 9. Kontrolní a revizní komise provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí činnosti APA, na nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu Výkonné radě a Valné hromadě.
 10. Členové Kontrolní a revizní komise mají právo účastnit se jednání Valné hromady.

ČLÁNEK 16

ODBORNÉ KOMISE

 1. Odborné komise jsou odbornými, expertními a iniciativními orgány, které může zřídit Výkonná rada k řešení a posuzování nejrůznějších otázek souvisejících s činností APA.
 2. Složení komisí schvaluje Výkonná rada.
 3. Základní okruhy působností a úkoly určuje komisi Výkonná rada, náplň činnosti si určuje komise sama.

ČLÁNEK 17

SMÍRČÍ KOMISE

 1. APA může zřídit Smírčí komisi.
 2. Smírčí komise je orgánem APA, jehož úkolem je působit ve sporech mezi členy APA. Smírčí komise rovněž projednává provinění členů APA proti jejich povinnostem vyplývajícím ze Stanov.
 3. Smírčí komise je pětičlenná, její členové jsou voleni Valnou hromadou.
 4. Funkční období Smírčí komise nebo jejího člena končí volbou nové Výkonné rady, rezignací nebo odvoláním Valnou hromadou.
 5. Smírčí komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
 6. Členové Smírčí komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.

ČLÁNEK 18

SEKRETARIÁT

 1. Sekretariát je administrativním orgánem APA, jehož hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis k zajištění práce Výkonné rady a ostatních orgánů APA, dále zabezpečovat úkoly uložené Výkonnou radou.
 2. Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje Výkonná rada svým rozhodnutím.
 3. V čele sekretariátu stojí Tajemník, který je za jeho řádný chod odpovědný Výkonné radě. Výkonná rada vykonává ve vztahu k Tajemníkovi přenesenou působnost zaměstnavatele. Tajemník má povinnost účastnit se jednání Výkonné rady.

ČLÁNEK 19

ZÁNIK APA

 1. APA může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením.
 2. O zániku APA může být rozhodnuto jen na řádném nebo mimořádném jednání Valné hromady a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
 3. V případě zániku APA provede likvidaci jejího majetku komise schválená Valnou hromadou.
 4. V případě zániku APA rozhodne Valná hromada také o likvidačním zůstatku majetku APA.
 5. Pro likvidaci APA a jejího majetku se užijí obecně závazné právní předpisy.

ČLÁNEK 20

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny těchto stanov provádí Valná hromada.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve veřejném rejstříku.

ETICKÝ KODEX APA

(Příloha Stanov Asociace Public Affairs České republiky, z. s.)

Preambule:

Demokratická společnost je charakteristická koexistencí různých názorů a zájmů, které se vzájemně prolínají, potýkají, doplňují a ovlivňují. Mezi těmito zájmy rozhodují orgány státní správy a samosprávy. Občané a společenské skupiny k obhajobě svých zájmů využívají různé typy organizací – politické strany, asociace, odbory, zaměstnavatelské svazy, občanská sdružení a specializované Public Affairs společnosti. Public Affairs je tak součástí demokratického procesu hledání kompromisu mezi různými zájmy, jenž je nutný pro harmonické a vyvážené fungování společnosti.

Public Affairs společnosti pomáhají svým klientům orientovat se v administrativních, právních i ekonomických procesech demokratické společnosti a obhajují jejich zájmy v prostředí vlády, parlamentu, státní správy a samosprávy.

Nížeuvedený etický kodex se vztahuje na aktivity členů APA vůči všem institucím České republiky (viz definice níže). Dodržování tohoto kodexu je podmínkou členství v APA a členové jsou povinni se řídit zásadami a povinnostmi v něm obsaženými. Sankcí za porušování kodexu je vyloučení z APA.

Definice:

„Public Affairs společností“ se rozumí právnická osoba (včetně jejích zaměstnanců, stážistů či jiných osob, které konají z jejího pověření) poskytující služby v oblasti správy veřejných záležitostí, monitoringu a analýzy legislativy, vztahů k investorům, vztahů s místními komunitami, vztahů s vládními institucemi; vztahů s institucemi EU a mezinárodními organizacemi.

„Institucemi“ se rozumí vláda ČR, Parlament ČR, politické strany, jakož i všechny orgány státní správy a samosprávy České republiky.

Etický kodex:

Členové APA si uvědomují svou odpovědnost vůči občanům, své profesi a společnosti jako celku a proto se zavazují dodržovat tyto zásady:

VÝKON PROFESE

Článek 1: Zákonnost

 • Jednat vždy v souladu s právními předpisy České republiky.

Článek 2: Profesní a osobní integrita

 • Pravomocný rozsudek v trestním či civilním řízení za skutky, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či osobní integritou, je neslučitelný s výkonem služeb Public Affairs.

Článek 3: Dobré mravy

 • Jednat s institucemi a poskytovat služby v souladu s dobrými mravy. Public Affairs společnost má povinnost upozornit klienta, jsou li jeho cíle nebo prostředky v rozporu s právem či dobrými mravy. Odmítne poskytovat služby svému klientovi způsobem, který by mohl být s dobrými mravy v rozporu.
 • Nenabízet sliby či záruky, které nelze dodržet nebo které nejsou v souladu s dobrými mravy.

Článek 4: Neslučitelnost funkcí

 • Nezaměstnávat či si jinak najímat členy parlamentu, vlády či jejich rodinné příslušníky.
 • Nezaměstnávat či si jinak najímat státní úředníky, asistenty členů parlamentu či vládních představitelů.
 • Zástupce Public Affairs společnosti, který je zároveň také členem místního či regionálního zastupitelstva, nesmí prosazovat zájmy klienta, jež je možné ovlivnit z pozice člena zastupitelstva.
 • Zástupce Public Affairs společnosti musí striktně oddělovat svou profesi od svých aktivit jako člena politické strany.

VZTAHY S INSTITUCEMI

Článek 5: Zákaz poskytování finančního plnění voleným zástupcům a úředníkům

 • Neposkytovat finanční či nefinanční plnění členům parlamentu, vlády, státním úředníkům za prosazování zájmů klienta.

Článek 6: Transparentnost v kontaktech s institucemi

 • Zástupce Public Affairs společnosti při jednání vůči osobě či instituci neskryje nebo nezkreslí svou identitu a zájmy, které hájí. V případě, kdy klient požádá o zachování důvěrnosti své identity či povahy zájmů, společnost tuto skutečnost třetí straně oznámí.

Článek 7: Exaktnost informací

 • Poskytovat osobě či instituci, s níž vstoupí jednání v zájmu klienta, maximálně možně přesné a úplné informace na základě vstupů klienta. Rovněž interpretace takových informací musí být maximálně přesná.

Článek 8: Dodržování vnitřních řádů institucí

 • Dodržovat řády a pravidla vnitřního styku národních, evropských i mezinárodních institucí.
 • Dodržovat také etické kodexy těchto institucí, existují-li, zejména pak kodexy Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a Komise.

Článek 9: Získávání dokumentů

 • Dodržovat pravidla a zvyky získávání, distribuce a zveřejňování parlamentních a vládních dokumentů.

ZÁKAZY

Článek 10: Zákaz střetu zájmů

 • Public Affairs společnost se nesmí se ocitnout ve střetu zájmů.

Článek 11: Zákaz zneužití informací

 • Nezneužívat informace, které se Public Affairs společnost dozvěděla v rámci prosazování zájmů klienta.